Propozice soutěže Choceňská městská liga 2016/2017

 1. Pořadatel:

  Choceňská městská liga, o.s. (dále jen CHOML). V pravomoci CHOML je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty. Vyhrazuje si právo na všechny případné změny (včetně rozpisu soutěže). Svá rozhodnutí přenáší na kluby přímo.
 2. Termín soutěže:

  Říjen – Březen daného ročníku. Konkrétní hrací dny a rozlosování soutěže budou zveřejněny na webu nejdéle 20 dní před začátkem soutěže. Hracími dny jsou pátek v čase 18:00-22:00 hod a soboty a neděle v čase 7:00-22:00 hod.
 3. Místo konání:

  Všechna utkání se budou hrát v hale ZŠ Choceň. Pronájem hal hradí CHOML z vybraného startovného.
 4. Účast v soutěži:

  Účastnit se soutěže CHOML může jakýkoliv sestavený tým, který zaplatí registrační poplatek a jehož hráči budou členy občanského sdružení Choceňská městská liga a budou mít zaplacený příspěvek na soutěžní ročník. Další podmínkou pro start mužstva je zaplacení startovného na daný ročník. Startovné je nutno uhradit do - záloha ve výši 2.000,- Kč do 3.10.2016 a doplatek startovného (po odečtení zálohy a zbytku kauce z loňského ročníku) do 17.10.2016. Úhrade je možná v hotovosti proti příjmovému dokladu a nebo převodem na účet 2100537007 /2010 s VS čísla mužstva. Zaplacením startovného klub souhlasí s propozicemi této soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě odstoupení mužstva v průběhu soutěže, se startovné a kauce nevrací.
 5. Soupisky družstev:

  Soupiska mužstva není vedením soutěže vyžadována. Jediný požadavek pro nastoupení hráče k utkání je jeho registrace v systému a a zaplacení příspěvku. Hráč, který má splněny všechny tyto náležitosti bude veden na soupisce mužstvo na webu a jako aktivní, a může tudíž nastoupit k utkání. Soupisku mužstva by na začátku sezóny muselo ke schválení předložit pouze mužstvo, které by mělo v soutěži dva nebo více oddílů (A,B,C ...). V tomto případě platí pro nastupování hráčů za tu část oddílu, na jehož soupisce není, stejná pravidla jako ve futsale pod FAČR.
 6. Registrace hráčů a družstev:

  Provádí se pomocí formulářů, které jsou ke stažení na webu CHOML. Poté co bude formulář vyplněn, odevzdán a zaplacen příslušný poplatek, tak nejdéle do 5i pracovních dnů bude proveden zápis do systému CHOML. Jakmile se hráč zobrazí v systému a aktivní, může nastoupit k utkání.
  Hráč se může rozhodnout, že již nechce být členem CHOML o.s. a vyplní tedy odhlášku člena. Odhlášení probíhá od následujícíhodne po předání odhlášky. Nové přihlášení za člena CHOML o.s. je možné až po uplynutí doby 6i měsíců ode dne zrušení členství.
 7. Pojištění:

  Pojištění si musí hráči zajistit sami, pokud o něj stojí. Všichni hráči svým podpisem na registračním lístku stvrzují, že se budou zúčastňovat všech akcí CHOML na vlastní nebezpečí.
 8. Povinnosti mužstev:

  Dostavit se k utkání přesně podle stanoveného rozpisu. Čekací doba je 5 minut. Mužstvo musí před začátkem utkání vyplnit Zápis o utkání, ve kterém musí být vyplněny všechny náležitosti.
  Zajistit účast svých zástupců na zasedáních CHOML. Neúčast podléhá postihům dle sazebníku pokut. Rozhodnutí Disciplinární komise(DK) a evidenci karet jsou kluby povinny sledovat samy. Oficiální rozhodnutí DK a evidence karet bude každý pátek po odehraném kole na internetu.
  Mužstva musí mít před započetím sezóny uhrazeny veškeré finanční závazky vůči vedení soutěže (pokuty, poplatky za hráče, dluhy na startovném, atd.). Pokud mužstvo má vůči vedení soutěže nějaký dluh, tak se nesmí toto mužstvo, ani hráči, které v dané sezóně kdy fluh vznikl, účastnit žádných utkání pořádaných CHOMLem, do úplného uhrazení všech závazků.
 9. Technická ustanovení:

  Hrací doba utkání je 2 x 20 minut hrubého času. Hlavní rozhodčí může kdykoliv zastavit časomíru v případě nesportovního chování hráčů do doby určené k rozehrání NVK, PK atd. Ke každému jednotlivému utkání může nastoupit maximálně 14 hráčů, z nichž dva musí být brankáři, pro zahájení hry minimálně 3 hráči, z nichž jeden musí být brankář. V Zápise o utkání musí být označen kapitán a brankař. Mužstva mohou do zápisu doplňovat hráče nejdéle do zahájení druhého poločasu zápasu. Při zahájení druhého poločasu již doplnění hráčů není možné. Družstva jsou povinna mít k utkání dvě odlišné sady jednotných dresů, nebo jednu sadu dresů a sadu rozlišovacích dresů. V případě shody barvy dresů mají přednostní právo volby domácí. Utkání se hraje s míčem č.4 se sníženým odskokem. Hraje se podle mezinárodních pravidel FUTSaL-FIFa s jedinou změnou a tou je zákaz skluzů.
 10. Konečné pořadí:

  O konečném pořadí v dlouhodobé části soutěže rozhoduje:
  a) počet bodů,
  b) vzájemné zápasy,
  c) rozdíl skóre,
  d) vyšší počet nastřílených branek,
  e) los.
  V případě rovnosti bodů u více než 2 mužstev vstupuje v platnost kritérium minitabulky jejich vzájemných zápasů, opět dle kritérií a) až d). Výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem, prohra žádným bodem.
 11. Přestupy a hostování:

  Přestup/hostování se provádí na žádost hráče. Každý hráč smí přestoupit/hostovat jen 1x za 45 kalendářních dnů. Nesouhlasí-li mateřský oddíl s přestupem/hostováním hráče, zaplatí hráč poplatek navíc, který bude připočten ke kauci mateřského oddílu a po ukončení sezóny oddílu s kaucí vyplacen. Pokud je hráč registrován v mužstvu, které má vůči vedení soutěže nějaké dluhy, nesmí tento hráč přestoupit, ani hostovat v jiném mužstvu, dokud nebudou veškeré dluhy jeho mateřského oddílu uhrazeny.
 12. Rozhodčí:

  Všechna utkání budou řídit školení rozhodčí nominováni a.
 13. Pořadatelství zápasů:

  a k utkání zajistí dva rozhodčí, časomíru, časoměřiče a míč. Za peníze a jiné cenné věci nebude brát a zodpovědnost a nevztahuje se na ně pojištění. Veškeré náklady na provoz soutěže bude hradit a z vybraného startovného.
 14. Námitky a protesty:

  Námitky a protesty může podávat pouze vedoucí mužstva, nebo jeho zástupce, písemně vedení soutěže a.
 15. Systém soutěže:

  Mužstva odehrají systémem podzim-jaro. Vítěz se stává přeborníkem Choceňské Městské Ligy a získává pohár a finanční odměnu. Mužstva na 2. a 3. místě obdrží poháry.
 16. Disciplinární tresty:

  Disciplinární verdikty se udělují v souladu s platným disciplinárním řádem futsalu. Mužstvo, které se z jakéhokoliv důvodu nedostaví k utkání, prohrává toto utkání kontumačním výsledkem 0:5 a vedoucí mužstva je povinen nejpozději první pracovní den po turnaji oznámit a důvod neúčasti. Mužstvo, kterému budou kontumována více jak tři utkání pro nedostavení se, bude z celé soutěže vyloučeno a všechna jeho utkání kontumována (i zpětně). Případné nedohrané utkání z viny mužstva (předčasný odchod, inzultace) se trestá jako při nedostavení se. V případě vyloučení či nepokračování mužstva v soutěži startovné a kauce propadá. V případě prokázání zásahu vyšší moci (živelná pohroma, apod.), či v jiném opodstatněném případě (havárie, atd.) rozhodne o pokračování mužstva v soutěži vedení a.
 17. Červená karta:

  O trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne na základě zprávy rozhodčího a dalších podkladů DK a. Minimálním trestem je zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.
 18. Žlutá karta:

  Za 4 žluté karty je činnost hráči automaticky zastavena na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, za 8 žlutých karet na 2 utkání nepodmíněně, za 12 žlutých karet na 3 utkání nepodmíněně.
 19. Další ustanovení:

  Maximální povolený počet cizích státních příslušníků v zápise o utkání je 4. Klub je povinen je na Zápisu k utkání zřetelně vyznačit – „CSP“. Rozhodnutí Disciplinární komise(DK) a evidenci karet jsou kluby povinny sledovat samy. Oficiální rozhodnutí DK a evidence karet bude každý pátek po odehraném kole na webu a.
 20. Pokuty:

  Na všechny oddíly soutěže se vztahuje sazebník trestů a pokut, který je přílohou propozic.
 21. Počet hráčů při utkání:

  Mužstvo při zahájení utkání musí mít na hrací ploše nejméně 3 hráče, z nichž jeden je brankař, které může doplnit v průběhu utkání, nejpozději však do začátku druhého poločasu. Maximální počet hráčů, kteří smí zasáhnout do utkání je 14 hráčů, z nichž dva musí být brankáři (12+2). Počet členů realizačního týmu (doprovodu) nesmí překročit 6 a mužstvo je povinno jejich jména a funkce uvést předem do zápisu o utkání (trenér, asistent trenéra, lékař, masér, vedoucí mužstva). Přítomnost dalších členů a příznivců klubu na ploše zakázána. Mužstvům, která hrají na následující utkání je zakázáno se rozcvičovat v prostoru, kde by to narušovalo probíhající utkání.
 22. Tabulka FAIR PLAY

  bude vypovídat o tom, jak se které mužstvo prohřešuje proti pravidlům a propozicím. Mužstvo s nejméně body v této tabulce bude vyhlášeno jako vítěz soutěže FAIR PLAY. Při rovnosti bodů budou rozhodovat kriterium o menším počtu ČK. Mužstvo, u kterého se některý z hráčů dopustí inzultace rozhodčích bude se soutěže fair-play vyloučeno. Body do tabulky se budou udělovat podle těchto kritérií :
        - červená karta 3 body
        - žlutá karta 1 bod
        - kontumační prohra 10 bodů
        - zbylé specifické situace posoudí DK
 23. Kontumace a diskvalifikace:

  Při diskvalifikaci mužstva ze soutěže budou veškeré jeho zápasy zkontumovány a to i zpětně. Při konzumaci zápasu bude stanoveno skóre 0:5 ve prospěch soupeře. Veškeré vstřelené góly budou všem hráčům odebrány. Hráčům zůstávají pouze tresty udělené DK, žluté a červené karty.
 24. Závěrečná ustanovení:

  Tyto propozice mají platnost od 1.10.2016. Závazný výklad je oprávněna provádět pouze a.


Sazebník pokut 2016/2017

 1. Žlutá karta:

  každé tři v soutěži pro hráče - 50,- Kč
 2. Červená karta:

  první v soutěži pro mužstvo - 50,- Kč
  druhá až pátá v soutěži pro mužstvo - 100,- Kč
  šestá a každá další pro mužstvo - 150,- Kč
 3. Kontumační prohra mužstva:

  a) technická: první v soutěži 300,- Kč
       každá další v soutěži 500,- Kč
  b) za pozdní příjezd po čekací době - při prokázaném zásahu vis maior, bráno jako tech. kontumace 300,- Kč
  c) za nedostavení se: kontumace a 500,- Kč
  d) při překročení maximálního, nebo nesplění minimálního počtu hráčů k utkání bude provedena kontumace a udělena pokuta ve výši 300,- Kč
 4. Neoprávněný start hráče:

  technická kontumace, tzv. hra na černo nebo po červené kartě 200,- Kč + kontumace 0:5 + kapitán trest zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně + hráč zastavení závodní činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně.
  technická kontumace, start hráče v trestu po žluté kartě 200,- Kč + kontumace 0:5 + hráč zastavení závodní činnosti na 3 soutěžní utkání nepodmíněně.
 5. Pozdní platba startovného:

  Za každý den prodlení se zvyšuje startovné o 50,- Kč. Pokud mužstvo neuhradí startovné nejpozději do svého prvního zápasu (včetně pokuty z prodlení), bude ze soutěže vyloučeno.
 6. Nesplnění povinnosti mužstva:

  Při neúčasti statutárního zástupce na zasedání a 300,- Kč.
 7. Pořádková pokuta:

  Uděluje klubu vedení soutěže CHOML ve výši 100,- až 10.000,- Kč
  při hrubém porušení pořádku, například vstup fanoušků klubu na plochu, fyzické napadení jiných osob a podobně.
 • Informace k pokutám a dluhům:

  Pokuty mužstva se sčítají a hradí se jednorázově po skončení odehraného soutěžního ročníku automaticky stržením z kauce. V případě přečerpání kauce musí mužstvo hradit dluh do 30 dnů po skončení odehraného soutěžního ročníku na účet CHOML o.s. Vedení soutěže bude o výši dluhu včas vedoucího mužstvo informovat. Neuhrazení dluhu do termínu je jednoznačně důvodem pro zastavení činnosti klubu v soutěžích CHOML.
  Dluh mužstva, který nebude uhrazen do 30 dnů po skončení odehraného soutěžního ročníku, bude navyšován o penále ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc od ukončení soutěžního ročníku, nejvýše však do výše dvojnásobku startovného, které bylo pro daný ročník stanoveno. Zároveň budou všichni hráči oddílu zablokování pro další účast v soutěžích pořádaných CHOML o.s., i pro přestupy a hostování, až do zaplacení dluhu.
  Hráč má možnost se vyplatit z mužstva, které má dluh. Částka pro vyplacení se se vypočítá jako trojnásobek dlužné částky rozpočítané na jednoho hráče = dluh / počet hráčů, kteří měli k ukončení ročníku v oddílu platnou registraci (dodali registrační lístek). Minimální částka pro vyplacení se z oddílu který má dluh činí 300,- Kč.
  Příklad: mužstvo dluží 2.000,- Kč a ke dni ukončení soutěže mělo registrováno 11 hráčů s platnou registrací. Dluh na jednoho hráče tak činí 182,- Kč (2000/11). Tento se vynásobí třemi - 3x182 = 546. Hráč se tedy může vyplatit částkou 546,- Kč.
 • Platnost sazebníku pokut byl schválen dne 1.6.2015 s účinností od 1.10.2016.

  Dnes je 19.2.2019
  svátek má Patrik


  Tabulka pořadí CHOML 2018

  Mužstvo B Z
  1. Polib hrocha 57 22
  2. FC Gillotina Choceň 51 22
  3. Citroni 38 22
  4. AC Cuca Monga 37 22
  5. F.K.Řetůvka 33 22
  6. BARbaři Vysoké Mýto 33 22
  7. FK Becherovka B 31 22
  8. P.FC Zbloudilá Střela 31 22
  9. TISAKO TISOVÁ 27 22
  10. Zanzibar Lanškroun 24 22
  11. FC Lahev Myslivce 16 22
  12. Cheguavara Team 7 22

  Minulé kolo - 10. (2.2.2019)

  domácí : hosté Skóre
  P.FC Zbloudilá Střela : FK Becherovka B 5 : 7
  FC Lahev Myslivce : FC Gillotina Choceň 2 : 6
  P.FC Zbloudilá Střela : FC Gillotina Choceň 2 : 12
  FC Lahev Myslivce : FK Becherovka B 3 : 8
  BARbaři Vysoké Mýto : Zanzibar Lanškroun 1 : 5
  F.K.Řetůvka : AC Cuca Monga 4 : 5
  BARbaři Vysoké Mýto : AC Cuca Monga 3 : 13
  F.K.Řetůvka : Zanzibar Lanškroun 5 : 4
  BARbaři Vysoké Mýto : F.K.Řetůvka 3 : 12
  Citroni : Cheguavara Team 8 : 3
  Polib hrocha : Cheguavara Team 19 : 5
  Citroni : TISAKO TISOVÁ 5 : 0
  Polib hrocha : TISAKO TISOVÁ 5 : 0

  Následuje PlayOff 2018 (9.2.2019)

  časdomácí :hosté
  9:00 Citroni : FK Becherovka B
  9:50 AC Cuca Monga : BARbaři Vysoké Mýto
  10:40 FC Gillotina Choceň : P.FC Zbloudilá Střela
  11:30 Polib hrocha : Zanzibar Lanškroun
  12:20 vítěz Čtvrtfinále 1 : vítěz Čtvrtfinále 3
  13:10 vítěz Čtvrtfinále 2 : vítěz Čtvrtfinále 4
  14:05 poražený Semifinále 1 : poražený Semifinále 2
  15:00 vítěz Semifinále 1 : vítěz Semifinále 2

  Výpis zápasů pro mužstvo


  Výběr kola

  ©2014 CHOML & SMHard , Všechna práva vyhrazena